BLC Rusun Tanah Merah 2

BLC Rusun Tanah Merah 2 Depan BLC
BLC Rusun Tanah Merah 2 Dalam Ruangan BLC
Instruktur :
Nurahadin Zaki Romadhon

Jumlah Komputer

9

Alamat

Jl. Tanah Merah V, Blok A Lantai Dasar


Jadwal Sesi *
Hari Sesi 1 (07.30-09.00)Sesi 2 (09.00-10.30)Sesi 3 (10.30-12.00)Sesi 4 (13.00-14.30)
Senin APLIKASI PERKANTORAN APLIKASI PERKANTORAN APLIKASI PERKANTORAN
Selasa APLIKASI PERKANTORAN APLIKASI PERKANTORAN
Rabu APLIKASI PERKANTORAN APLIKASI PERKANTORAN APLIKASI PERKANTORAN
Kamis APLIKASI PERKANTORAN APLIKASI PERKANTORAN
Jumat